Rodzaj i zakres usług świadczonych w ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z programu działalności ŚDS i rocznych planów pracy. Obejmują one w szczególności następujące formy zajęć:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu:
  • trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
 3. Trening umiejętności społecznych.
 4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego:
  • trening według indywidualnych potrzeb uczestników,
  • trening usprawniający funkcje poznawcze,
  • trening edukacyjny
  • psychorysunek
 5. Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe).
 6. Poradnictwo psychiatryczne
 7. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 8. Pomoc w dostępnie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
 9. Terapia ruchowa (zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne).
 10. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
  • terapia zajęciowa.

 Poszczególne formy proponowanych działań dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestnika i zawarte w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego aktualizowanego zależnie od obserwowanych efektów terapeutycznych.