Jak zostać uczestnikiem naszego Domu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach zapraszamy do kontaktu. Dowiecie się Państwo, na czym polega wsparcie i aktywizacja w naszej placówce, jakie obowiązują zasady i regulamin. Można skorzystać tutaj  zawsze z porad i pomocy pracownika socjalnego oraz ze strony psychologa i lekarza psychiatry. Aby zostać uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku należy:

  1. Skontaktować się z Dyrektorem Domu lub pracownikami, którzy udzielą niezbędnych informacji.
  2. Złożyć wniosek o skierowanie do ŚDS w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (zaświadczenia można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania), a także  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.
  3. Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów pracownik socjalny OPS sporządza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.
  4. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  5. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego a także okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
  6. Po dokonaniu oceny możliwości oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z dyrektorem Domu.